Politica de confidențialitate | ALGECO

Politica de confidențialitate

 

POLITICA GLOBALĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

INTRODUCERE

Prezenta Politică globală privind protecția datelor („Politica”) reprezintă standardele minime pe care Modulaire Group și filialele acestuia („Modulaire”, „noi”) le-au stabilit cu privire la protecția datelor, pentru a garanta că utilizăm, colectăm, păstrăm și divulgăm datele cu caracter personal ale angajaților, lucrătorilor, clienților, furnizorilor noștri și ale altor terți în condiții de onestitate, transparență și siguranță. Prezenta Politică se aliniază cu (și, în unele cazuri, depășește) principalele dispoziții ale legilor și reglementărilor aplicabile. Modulaire Group este format din diferite entități legale, ale căror date pot fi găsite în Anexa 1 la prezenta Politică.

 

De asemenea, prezenta Politică se aliniază cu alte politici specifice ale Modulaire Group referitoare la colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal implementate de fiecare entitate Modulaire pentru a îndeplini obiectivele specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal necesare pentru activitatea zilnică (de ex. politica privind modulele cookie, politici locale specifice cum ar fi politici privind confidențialitatea angajaților, informări prealabile pentru clienți sau furnizori etc.). Prezenta Politică confirmă că anumite filiale sunt situate în țări cu abordări juridice și culturale variate cu privire la confidențialitatea și protecția datelor și, astfel, poate fi completată de alte politici și proceduri în anumite țări, după caz, pentru a asigura respectarea legilor aplicabile și a normelor culturale. În cazul unei contradicții între prezenta Politică și politicile locale aplicabile cu privire la confidențialitate sau documentele complementare specifice țării respective și/sau legile locale aplicabile, după caz, politica locală aplicabilă sau documentele complementare specifice țării și legea locală trebuie să prevaleze.

 

Domeniul de aplicare al prezentei Politici, astfel cum este detaliat mai jos, constă în prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de Modulaire sau în numele acestuia. Prezenta Politică se referă la toate datele cu caracter personal, sub orice formă, incluzând, lista nefiind exhaustivă, datele electronice, documentele tipărite și discurile și toate tipurile de prelucrare, manuală sau automatizată, aflate în posesia sau sub controlul Modulaire, în toate țările în care acesta își desfășoară activitatea. Aici vor fi incluse informațiile deținute despre angajații, consultanții, clienții, consumatorii, furnizorii, partenerii de afaceri Modulaire și orice terți etc.

 

Prezenta Politică se aplică terților care prestează servicii pentru sau în numele Modulaire și cărora li se impune să adopte standarde de conduită consecvente cu principiile prezentei Politici.

 

CUM ASIGURĂM LEGALITATEA, ONESTITATEA ȘI TRANSPARENȚA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza unor temeiuri juridice, cu informarea persoanelor vizate.

Vom utiliza datele cu caracter personal exclusiv:

  • dacă este necesar pentru executarea unui contract cu persoanele vizate (de ex. angajații, contractanții, clienții, furnizorii noștri etc.);
  • dacă este necesar pentru a respecta o obligație legală;
  • în cazul în care avem o nevoie comercială legitimă sau un motiv comercial legitim de a utiliza datele cu caracter personal ca parte a activităților noastre comerciale (de ex. atunci când prelucrăm datele pentru a ne cunoaște mai bine clienții) care nu este anulat din cauză că prelucrarea prejudiciază interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale unei persoane vizate sau
  • în cazul în care avem consimțământul persoanei vizate, atunci când acesta este necesar în mod specific. De exemplu, atunci când este necesar în baza legii (de ex. consimțământul este necesar în general, cu excepția anumitor circumstanțe, pentru a transmite informații de marketing prin mijloace electronice de comunicare) sau a politicii aplicabile, poate fi nevoie ca Modulaire să obțină consimțământul persoanelor vizate pentru a colecta, a utiliza, a păstra sau a divulga datele cu caracter personal ale acestora. Acesta poate fi cazul și dacă nu se aplică niciun argument valabil dintre cele descrise mai sus și în măsura permisă în baza legii aplicabile.

 

Considerăm că este important să evaluăm riscurile asupra confidențialității înainte de a colecta, a utiliza, a păstra sau a divulga datele cu caracter personal, cum ar fi într-un nou sistem sau ca parte a unui proiect.

Modulaire va prelucra datele cu caracter personal exclusiv astfel cum este descris în declarațiile sale specifice de confidențialitate sau în politicile sale de confidențialitate și în concordanță cu consimțământul pe care l-am obținut de la persoana vizată și vom pune la dispoziția persoanelor vizate toate informațiile necesare în baza legii aplicabile, inclusiv motivul pentru care și modul cum vom utiliza, vom prelucra, vom divulga, vom proteja și vom păstra respectivele date cu caracter personal.

Modulaire nu va derula activități de realizare de profiluri pe baza proceselor automate de luare a deciziilor, cu excepția cazului în care există un motiv legal, în baza unei dispoziții a legii aplicabile sau a executării unui contract sau a consimțământului persoanelor vizate și cu condiția implementării de măsuri de siguranță adecvate pentru a proteja drepturile persoanelor vizate, conform prevederilor legii aplicabile.

Pe site-urile noastre web, utilizăm tehnologia cookie pentru a ne permite să evaluăm și să îmbunătățim funcționalitatea site-urilor noastre web. De asemenea, putem utiliza module cookie în scopuri de publicitate sau analiză, sub rezerva consimțământului dvs. și în funcție de alegerea pe care o exercitați utilizând instrumentul de control al modulelor cookie, după caz. Pentru mai multe informații despre utilizarea de către Modulaire a modulelor cookie, vă rugăm să consultați Politica noastră online privind modulele cookie, la adresa https://www.modulairegroup.com/cookie-policy.

Ne vom asigura că persoanelor vizate le sunt furnizate informații relevante referitoare la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Aceste informații vor include în special scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, tipurile de date cu caracter personal colectate (dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute direct de la persoana vizată), categoriile de destinatari, lista drepturilor care pot fi exercitate de către persoanele vizate, consecințele refuzului de a oferi un răspuns, condițiile transferului datelor cu caracter personal în exteriorul UE, dacă este cazul, și mecanismul utilizat pentru a proteja datele în cazul unui transfer etc. Această dispoziție va fi îndeplinită prin transmiterea unei declarații de confidențialitate către persoanele vizate, în momentul colectării inițiale a datelor cu caracter personal de la acestea. Declarațiile de confidențialitate vor fi redactate în limba care le asigură persoanelor vizate o înțelegere clară a modului cum vor fi utilizate datele lor cu caracter personal și vor fi concise, transparente, inteligibile, ușor accesibile și în limbaj clar și simplu, astfel încât persoanele vizate să le poată înțelege fără dificultate.

 

CUM PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI SPECIFICE ȘI LEGITIME ȘI CUM VERIFICĂM CĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT MINIMIZATE ȘI CORECTE?

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate exclusiv în scopuri legitime, în conformitate cu principiul minimizării datelor și garantând corectitudinea datelor cu caracter personal prelucrate. Datele cu caracter personal vor fi colectate exclusiv pentru scopuri specifice, explicite și legitime (care pot fi multiple) și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Evaluăm și definim cu atenție scopurile prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a lansa un proiect (de ex. managementul datelor de resurse umane, managementul datelor de recrutare, întocmirea statului de plată, alocarea instrumentelor IT și orice alte soluții digitale sau platforme de colaborare, managementul asistenței IT, managementul relațiilor cu clienții, managementul vânzărilor și al marketingului, managementul aprovizionării etc.).

Vom garanta că toate datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt relevante, adecvate și limitate scopului prelucrării datelor cu caracter personal și utilizării eventuale a acestora (perspective aprofundate, marketing, promoții etc.). Aceasta înseamnă că pot fi colectate și prelucrate exclusiv informațiile necesare și relevante pentru scopul urmărit.

În cazul colectării datelor sensibile sau al datelor cu caracter personal privind infracțiunile și condamnările penale, proporționalitatea este fundamentală și este interpretată mai strict. Nu colectăm date sensibile sau date cu caracter personal privind infracțiunile și condamnările penale decât dacă acest lucru este impus în baza legii aplicabile sau dacă este permis în baza legii aplicabile, cu exprimarea prealabilă a consimțământului explicit al persoanei vizate.

Vom garanta că datele cu caracter personal sunt întreținute sub formă corectă și actualizată în mod corespunzător, în fiecare etapă a prelucrării datelor cu caracter personal (colectare, transfer, stocare și recuperare). Toate datele cu caracter personal despre care se constată că sunt incorecte și perimate vor fi corectate sau șterse fără întârziere.

Încurajăm persoanele vizate să ne ajute să întreținem datele cu caracter personal ale acestora prin exercitarea drepturilor ce le revin, în special a drepturilor de acces și rectificare (pentru mai multe informații privind drepturile persoanelor vizate, a se vedea mai jos).

MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR

Dat fiind faptul că angajații, clienții, furnizorii, consumatorii și partenerii comerciali au încredere în Modulaire atunci când ne comunică datele lor cu caracter personal, Modulaire ia măsuri adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează.

Protejăm datele cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm, păstrăm și divulgăm pentru susținerea activităților noastre economice, prin respectarea măsurilor și politicilor, standardelor și proceselor relevante de utilizare, tehnice și organizaționale.

Implementăm măsuri tehnice și organizaționale standard în industrie pentru a preveni distrugerea sau pierderea accidentală sau ilegală, modificarea, divulgarea sau accesul neautorizat sau ilegal sau orice alte forme de prelucrare ilegale sau neautorizate.

În cazul în care prelucrarea este realizată în numele Modulaire, acesta va selecta furnizori de servicii care să ofere garanții suficiente (inclusiv prin implementarea de măsuri tehnice și organizaționale) că prelucrează datele cu caracter personal astfel încât să respecte dispozițiile legilor aplicabile în materie de protecția datelor și să garanteze protecția drepturilor persoanelor vizate. Vom transfera date cu caracter personal exclusiv furnizorilor de servicii terți care convin să respecte politicile și procedurile necesare și care au implementat măsuri adecvate, conform solicitărilor.

Modulaire depune eforturi să ia măsuri rezonabile pe baza principiului confidențialității „by design” și „by default”, după cum este cazul, pentru a implementa măsurile de protecție necesare atunci când derulează activități de prelucrare a datelor cu caracter personal. Astfel, Modulaire va implementa măsuri tehnice și organizaționale în etapele timpurii ale proiectării operațiunilor de prelucrare, astfel încât să asigure respectarea principiilor de confidențialitate și protecție a datelor chiar de la început (confidențialitate „by design”). Implicit, Modulaire trebuie să garanteze că datele cu caracter personal sunt prelucrate cu protejarea confidențialității (de exemplu trebuie să fie prelucrate doar datele necesare, perioada de stocare trebuie să fie scurtă, accesibilitatea trebuie să fie limitată) astfel încât, în mod implicit, datele cu caracter personal să nu fie accesibile pentru un număr nedeterminat de persoane (confidențialitate „by default”).

Atunci când este probabil ca prelucrarea datelor cu caracter personal să conducă la un risc ridicat asupra drepturilor și libertăților persoanelor vizate, vom derula o evaluare a impactului asupra confidențialității înainte de implementarea acesteia. Vom elabora, implementa și întreține măsuri de protecție adecvate mărimii și activității noastre, resurselor de care dispunem, volumului de date cu caracter personal pe care le prelucrăm și riscurilor identificate.

Informații suplimentare privind măsurile de securitate IT sunt descrise în Politica generală privind securitatea IT.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt păstrate cel mult pe perioada necesară în scopul prelucrării în conformitate cu legea aplicabilă și cu Procedura aplicabilă de păstrare a datelor cu caracter personal a Modulaire Group (mai multe detalii privind Politica de păstrare și perioadele specifice de păstrare sunt disponibile la cerere utilizând datele de contact prevăzute mai jos).

Orice persoană care tratează date cu caracter personal pentru Modulaire le va păstra doar atât cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate și prelucrate (și alte scopuri compatibile), care poate include:

  • pentru desfășurarea sau susținerea unei activități comerciale;
  • pentru respectarea unei dispoziții legale sau reglementare și pentru respectarea dispozițiilor privind prescripția sau
  • pentru apărarea împotriva acțiunilor legale sau contractuale (caz în care datele cu caracter personal pot fi păstrate până la încheierea prescripției corespunzătoare sau în conformitate cu politicile aplicabile de păstrare în caz de litigii).

 

Datele cu caracter personal se păstrează și se distrug în conformitate cu legea aplicabilă și cu Procedura aplicabilă de păstrare a datelor cu caracter personal a Modulaire Group.

DREPTURILE DVS. LEGALE

Suntem deschiși la întrebările sau solicitările transmise de persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal ale acestora și, în cazurile prevăzute de lege, le oferim persoanelor vizate posibilitatea de a-și accesa, a-și corecta, a-și restricționa sau a-și șterge datele cu caracter personal. De asemenea, le permitem să se opună prelucrării datelor lor cu caracter personal și să își exercite dreptul de portabilitate.

Dreptul de acces: vom oferi acces la toate datele cu caracter personal despre o persoană vizată, în conformitate cu legea aplicabilă cu privire la confirmarea și informarea despre prelucrare, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de păstrare a datelor, drepturile de rectificare, ștergere sau restricționare a datelor accesate, dacă este cazul, etc.

Dreptul de portabilitate: putem, de asemenea, oferi o copie a datelor cu caracter personal pe care le păstrăm în evidențele noastre, în format compatibil și structurat, pentru a permite exercitarea dreptului de portabilitate a datelor, în măsura relevantă în baza legii aplicabile.

Dreptul de rectificare: persoanele vizate pot solicita ca orice informație incompletă, perimată sau incorectă să fie corectată, modificată sau ștearsă, în conformitate cu legea aplicabilă.

Dreptul de ștergere: persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal (i) dacă respectivele date cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor cu caracter personal, (ii) persoana vizată și-a retras consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal bazată exclusiv pe acest consimțământ, (iii) persoana vizată s-a opus prelucrării datelor cu caracter personal, (iv) prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, (v) datele cu caracter personal trebuie să fie șterse în vederea respectării unei obligații legale aplicabile  Modulaire Group. Modulaire va lua măsuri rezonabile pentru a informa celelalte entități Modulaire despre această ștergere.

Dreptul de restricționare: persoanele vizate pot solicita restricționarea datelor lor cu caracter personal (i) dacă corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de o persoană vizată, pe perioada de timp necesară pentru ca Modulaire să verifice corectitudinea acestora, (ii) dacă persoana vizată dorește ca datele sale cu caracter personal să fie restricționate în loc să fie șterse, cu toate că prelucrarea este ilegală (iii) dacă persoana vizată dorește ca Modulaire să îi păstreze datele cu caracter personal pentru că are nevoie de acest lucru ca să se poată apăra în contextul unor acțiuni în justiție, (iv) dacă persoana vizată s-a opus prelucrării, dar Modulaire derulează verificări pentru a stabili dacă dispune de temeiuri legitime pentru respectiva prelucrare care ar putea prevala asupra drepturilor persoanei vizate.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își poate retrage consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legitimității prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de opoziție: de asemenea, persoanele vizate se pot opune prelucrării datelor lor cu caracter personal în orice moment (i) dacă datele lor cu caracter personal sunt utilizate în scopuri de marketing sau de realizare de profiluri pentru a trimite reclame țintite sau (ii) pentru a se opune comunicării datelor lor cu caracter personal către terți sau în cadrul entităților Modulaire sau (iii) dacă prelucrarea are la bază interesul legitim al Modulaire Group, cu excepția cazului în care Modulaire demonstrează motive legitime imperioase pentru prelucrare, care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos.

De asemenea, persoanele vizate cu dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ȘI TRANSFERURILE INTERNAȚIONALE

Datele cu caracter personal sunt divulgate în exteriorul Modulaire  Group doar dacă există un motiv legal prioritar în acest sens. Divulgarea se realizează în mod limitat, pe baza principiului nevoii de a cunoaște, în cazul în care există o motivație clară pentru transferul datelor cu caracter personal - fie pentru că persoana vizată și-a exprimat consimțământul privind transferul, fie pentru că divulgarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, fie pentru un scop legitim care nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale persoanei vizate, inclusiv dreptului la confidențialitate (de exemplu partajarea în contextul unei operațiuni de fuziune-achiziție etc.).

În fiecare caz în parte, persoana vizată va fi notificată (de exemplu printr-o informare prealabilă) cu privire la probabilitatea ca divulgarea să aibă loc. De asemenea, se vor obține asigurări din partea destinatarilor datelor cu caracter personal cu privire la faptul că aceștia vor utiliza datele cu caracter personal exclusiv în scopuri legitime/autorizate și că le vor păstra în condiții de siguranță.

Dacă o anumită divulgare este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale (de exemplu față de o agenție guvernamentală sau față de poliție/serviciul de securitate) sau în contextul unor acțiuni în justiție, în general datele cu caracter personal pot fi furnizate cu condiția ca divulgarea să fie limitată la ceea ce este necesar din punct de vedere legal și, dacă legea permite acest lucru, persoana vizată să fi fost informată cu privire la această situație (adică persoana vizată să fi fost anunțată cu privire la posibilitatea unui astfel de eveniment printr-un consimțământ sau să fi fost notificată în momentul solicitării divulgării).

Nu derulăm transferuri internaționale de date cu caracter personal care provin de la entitățile Modulaire Group care activează în UE, dintr-un stat membru UE sau care face parte din SEE, către o țară care nu face parte din SEE și nu asigură măsuri de protecție adecvate, cu excepția cazului în care sunt implementate astfel de măsuri. În cazul unui astfel de transfer de date cu caracter personal, Modulaire se va asigura că sunt implementate mecanisme de transfer adecvate, în conformitate cu legile aplicabile în materie de protecția datelor, pentru a garanta protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal atunci când sunt transferate (de exemplu o decizie privind caracterul adecvat luată de Comisia Europeană sau semnarea unui model de clauze ale Comisiei Europene, alături de alte măsuri tehnice, contractuale sau organizaționale adecvate care sunt necesare la evaluarea legilor aplicabile ale terței țări, după caz).

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la măsurile pe care le luăm în cazul transferului datelor dvs., vă rugăm să trimiteți o solicitare la privacyquestions@modulairegroup.com.

 

RAPORTAREA UNEI ÎNCĂLCĂRI A SECURITĂȚII DATELOR

Am implementat proceduri pentru a soluționa orice încălcare a securității datelor cu caracter personal și vom anunța persoanele vizate și factorii de reglementare competenți în cazul în care legea ne impune să facem acest lucru, în conformitate cu legea aplicabilă.

Nicio încălcare nu este prea mică pentru a lua măsuri. Vom analiza toate solicitările privind încălcarea potențială sau efectivă a prezentei Politici sau a legilor aplicabile în materie de protecția datelor care ne sunt aduse la cunoștință sau despre care luăm cunoștință și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a limita impactul acestora.

RECLAMAȚII

Aveți dreptul de a depune, în orice moment, o reclamație la autoritatea de supraveghere pentru probleme de protecția datelor din țara dvs. în cazul în care considerați că Modulaire nu v-a dat un răspuns satisfăcător și nu a respectat drepturile dvs. de protecție a datelor. Cu toate acestea, noi am aprecia dacă ne-ați acorda șansa să soluționăm întrebările și/sau motivele dvs. de îngrijorare înainte de a vă adresa autorității de supraveghere, astfel că vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, la privacyquestions@modulairegroup.com. În cazul în care avem un Responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer - „DPO”) desemnat în una dintre jurisdicțiile noastre, puteți să vă adresați și acestuia. Datele Responsabililor cu protecția datelor pot fi găsite în Anexa 2.

Modulaire se angajează să soluționeze problemele legitime privind confidențialitatea ale personalului, clienților și altor parteneri ai săi. Dacă un membru al personalului simte că a încălcat prezenta Politică, trebuie să contacteze prin e-mail persoana de contact competentă în domeniul confidențialității datelor din țara unde este situat și să raporteze problema.

Persoanele vizate sunt informate că pot semnala problemele privind confidențialitatea contactând prin e-mail persoana de contact competentă în domeniul confidențialității datelor din țara unde sunt situate și că pot depune o reclamație la o autoritate de supraveghere. În mod deosebit, acest lucru va fi prevăzut în mod explicit în declarațiile de confidențialitate comunicate persoanelor vizate și/sau accesibile acestora.

În cazul în care o persoană fizică vizată de prezenta Politică depune o reclamație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale sau ale altei persoane, iar reclamația nu este soluționată în mod satisfăcător prin această procedură internă, Modulaire va colabora cu autoritățile competente în domeniul protecției datelor și va respecta recomandările acestor autorități pentru a soluționa reclamațiile restante. În cazul în care autoritățile de protecția datelor stabilesc că Modulaire sau unul sau mai mulți dintre angajații săi nu a respectat prezenta Politică sau legile în materie de protecția datelor, pe baza recomandării autorităților, Modulaire va lua măsurile adecvate pentru a remedia efectele negative și pentru a promova conformarea ulterioară.

ACTUALIZĂRILE PREZENTEI POLITICI

Dat fiind faptul că mediul nostru comercial și reglementar se modifică în permanență, prezenta Politică poate fi, la rândul ei, revizuită și actualizată periodic. Modulaire vă invită să citiți prezenta Politică regulat și, de fiecare dată când sunteți informat cu privire la modificări, să consultați actualizările publicate pe site-ul web Modulaire https://www.modulairegroup.com/.

GLOSAR

 

Modulaire

Modulaire Holding S.à r.l. și/sau fiecare sau toate diversele filiale Modulaire care fac parte din Modulaire, inclusiv cele din Anexa 1.

 

Terț

un terț sau un partener comercial care primește de la Modulaire sau îi sunt încredințate pe altă cale date cu caracter personal în numele Modulaire, cum ar fi furnizori, contractanți, subcontractanți și alți furnizori de servicii.

 

Persoană vizată

o persoană în viață, identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de Modulaire.

 

Consimțământ

orice indicație voluntară, neambiguă, specifică și informată, pe baza unei declarații sau a unei acțiuni pozitive clare, referitoare la acordul persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal.

 

 Date cu caracter personal

orice informație care poate identifica o persoană fizică, direct sau indirect, în special prin referință la un număr de identificare personală sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologie, mintale, economice, culturale sau sociale, fie separat, fie în combinație cu alte date. Se consideră că datele sunt cu caracter personal atunci când permit oricui să asocieze informațiile cu o anumită persoană, chiar dacă persoana sau entitatea care deține respectivele date nu poate face asocierea. Datele cu caracter personal includ datele sensibile și datele cu caracter personal pseudonimizate, dar exclud datele anonime sau datele din care identitatea persoanei a fost eliminată definitiv.

 

Date sensibile
(sau Categorie specială de date)

datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice sau apartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice în scopul de a identifica în mod univoc o persoană fizică, datele privind starea de sănătate fizică sau mintală sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane și datele cu caracter personal privind infracțiunile și condamnările penale  reprezintă un subgrup de date cu caracter personal care, dat fiind caracterul acestora, au fost clasificate în baza legii sau a unei politici aplicabile ca necesitând măsuri suplimentare de confidențialitate și securitate.

 

Prelucra(t)/Prelucrare

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace manuale sau automate, inclusiv, lista nefiind exhaustivă, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, accesarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, armonizarea, combinarea, blocarea, ștergerea, eliminarea sau distrugerea (iar prelucrarea va fi interpretată în consecință).

 

 

 

ANEXA 1 - ENTITĂȚILE APLICABILE ALE MODULAIRE GROUP

Entitatea

Țara

Asia-Pacific

 

Algeco Technology (Shenzhen) Co. Ltd.

China

Algeco Chengdong International Modular Housing Co., Ltd.

China

Ausco Holdings Pty Limited

Australia

Ausco Acquisitions Pty Limited

Australia

Ausco Asia Pty Limited

Australia

Ausco Modular Pty Limited

Australia

Ausco Modular Construction Pty Ltd

Australia

Ausco Finance Limited

Australia

New England Trading Pty Ltd

Australia

Portacom New Zealand Limited

Noua Zeelandă

Uniteam Mobile Shelter System Co., Ltd

China

Uniteam China Ltd

Hong Kong

EUROPA

 

Algeco Holdings B.V.

Olanda

Algeco UK Holdings Limited

Regatul Unit

Elliott Group Limited

Regatul Unit

Advanté Limited

Regatul Unit

Carter Accommodation Group Limited

Regatul Unit

Carter Accommodation Holdings Limited

Regatul Unit

Carter Accommodation Limited

Regatul Unit

Carter Cabin Hire Limited

Regatul Unit      

MBM Mietsystem für Bau und Industrie GmbH

Germania

Algeco GmbH

Germania

Algeco s.r.o.

Republica Cehă

Algeco S.R.L.

România

Algeco Polska Sp. Zo.o. 

Polonia

Algeco Schweiz AG

Elveția

Ristretto Investissements SAS

Franța

Algeco SAS

Franța

Altempo SAS

Franța

Algeco Belgium NV

Belgia

Algeco S.p.A.

Italia

Algeco Construcciones Modulares, S.L.

Spania

Algeco - Construcões Pré-Fabricadas, S.A.

Portugalia

Algeco LLC

Rusia

Algeco B.V.

Olanda

Algeco Holdings (Austria) GmbH

Austria

Algeco Austria GmbH

Austria

Algeco d.o.o.

Slovenia

Algeco Kft.

Ungaria

Buko Bouwsystemen Vuren B.V.

Olanda

Buko Bouw & Winkels B.V.

Olanda

Algeco Nordics AS

Norvegia

Algeco Oy

Finlanda

Malthus Uniteam Holding AS

Norvegia

Malthus Uniteam AS

Norvegia

Uniteam Poland Spółka Z.O.O

Polonia

Malthus Uniteam (UK) Ltd           

Regatul Unit

Uniteam Aktiebolig

Suedia

Wexus Group AS

Norvegia

Wexus Gruppen AS

Norvegia

Module Tech Oû

Estonia

Wexus AB

Suedia

Algeco AB

Suedia

TS Nordics Holding AB

Suedia

TS Nordics Group AB

Suedia

Temporary Space Nordics AB

Suedia

Temporary Space Nordics Pavilions A/S

Danemarca

Temporary Space Nordics ApS

Danemarca

Temporary Space Nordics AS

Norvegia

Temporary Space Nordics Oy

Finlanda

Modulaire Holding S.à r.l.

Luxemburg

Algeco GP S.à r.l.

Luxemburg

Algeco Jersey Manco Limited

Jersey

Modulaire Limited Partnership SLP 

Luxemburg

Algeco S.à r.l.

Luxemburg

Modulaire Management Nominee Limited

Regatul Unit

Algeco Management S.C.A.

Luxemburg

Algeco Group S.à r.l.

Luxemburg

Modulaire Global S.à r.l.

Luxemburg

Modulaire Investments 1 S.à r.l.

Luxemburg

Modulaire Investments 2 S.à r.l.

Luxemburg

Modulaire Investments 3 S.à r.l.

Luxemburg

Modulaire Investments B.V.

Olanda

Modulaire Global Finance Plc

Regatul Unit

Modulaire Global Finance 2 Plc

Regatul Unit

Algeco Finance NV

Belgia

CANADA

 

Malthus Uniteam Canada Limited            

Canada

 

ANEXA 2 - RESPONSABILI CU PROTECȚIA DATELOR

Jurisdicție

Nume

Date de contact

Italia

Rocco Chiruzzi

Rocco.chiruzzi@algeco.com

M: +39 331 63 28 204

T: +39(0)80 53 11 138

Germania

YourIT

 

Thomas.stroebele@yourIT.de

T: +49 747 193 0100

M: +49 170 968 7481

Portugalia

Luis Jesus

Luis.jesus@algeco.com

+351 263 006 368

+351 932 636 267

Belgia

Nancy Vande Reyd

Nancy.vandereyd@algeco.com

M: +32 11 45 72 62